วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับการมาศึกษาดูงานของพี่น้องเกษตรกรปราดเปรื่องอำเภอเวียงแก่น


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับ นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยทีมงานที่ได้นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงแก่นที่เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่Smart Famer  มาศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน บ้านห้วยห้าง ตำบล ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นำเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ทั้ง ๖ ราย ได้แก่ นายกิติวุฒิ นัยติ๊บ นางสมศรี จันทะอินทร์ นายอัมพร พลฤทธิ์ นางสุธรรม ธรรมศร และนายชัยเพชร ภูชัยเจริญ จากนั้นจึงเดินทางไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโยไม่มีความคิดเห็น: