วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

การอบรมเกษตรกรหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer"

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรมเกษตรกรหลักสูตร"การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมเล็ก ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ คน
นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวต้อนรับทักทายให้แนวคิดด้านอาชีพการเกษตรแก่ผู้เข้าอบรม
นายไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ ปสุสัตว์อำเภอดอยหลวง บรรยายหัวข้อการจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

นางสาวธีระวัลย์ โตบันลือภพ นายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่องการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย
นางสาวปาณิสรา จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องข้อมูลสารสนเทศและเทคนิคการเป็นวิทยากร
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการอบรมไม่มีความคิดเห็น: