วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

นำSmartFarmerของเวียงเชียงรุ้งไปดูงาน

เมื่อเช้าวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายจันทร รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นำเกษตรกร ที่เข้าอบรมหลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรสูการเป็นSmartFarmer " จำนวน ๔๐ คน ไปดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงจังหวัดเชียงราย และที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายทวี ดอนแสนเทพ อาสาปศุสัตวืดีเด่นของจังหวัดเชียงราย ที่บ้านใหม่ศิวิไลย์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
 ฟังการบรรยายสรุปของศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงฯ

 ดูงานการเลี้ยงกบเลี้ยงปลา


 ดูการเพาะลูกปลา


 ดูจุดสาธิตการทำเกษตรผสมผสาน ๘๐๐ตารางเมตร สองแสนบาทต่อปี

สาธิต ทำอาหารปลา อาหารกบ

 โรงเรือนเลี้ยงไก่ หนอนนก
 เลี้ยงปลา ในนาข้าว ปลูกผักตามคันนา

 กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้วิทยากรของศูนย์ฯประมง
เดินทางจากศูนย์ฯดูงานต่อที่ศูนย์เรียนรู้ฯของนายทวี ดอนแสนเทพ
 ทักทายกันก่อนแนะนำสถานที่แล้วชมกิจกรรมในศุนย์เรียนรู้ฯ

 การเลี้ยงควายงามเลี้ยงแบบปราณีต ไม่มากตัวแต่เน้นคุณภาพ เลี้ยงหมู
 ห่านไก่เป็ด

 เสวนาประสาชาวเกษตร
 
 มอบสินน้ำใจสำหรับวิทยากรเกษตรกรนายทวี ดอนแสนเทพ

เดินทางกลับถึงอำเภอเวียงเชียงรุ้งด้วยความปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น: