วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เข้าร่วมประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี่และจัดทำแผนระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านนายทูน  ธรรมจักร กรรมการกลุ่ม บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕  ตำบลดงมหาวัน มีนายไมตรี สอนขยัน ประธานกลุ่มดำเนินการประชุม ช่วงแรกเป็นการแจ้งข่าวสารของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๒ แห่ง คือนายบุญชวน มะลัยโย ที่มีการอบรมเกษตรกรไปแล้วหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานฯ ของนายสมัย สาวงษา จะอบรมในปลายเดือนนี้ในหลักสูตร การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเลี้ยงไก่ประดูหางดำ
 ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอ นำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ทั้ง ๒๖ ข้อ และแผนการที่จะจัดกิจกรรมขายผลิตผลของกลุ่มในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ งานบั้งไฟประเพณี แผนการประกวดไก่ประดู่หางดำประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้งเพื่อขอแนวคิดจากสมาชิกกลุ่ม สุดท้ายเปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามปัญหาต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วย
 ก่อนปิดการประชุมมีการระดมหุ้น รับสมาชิกใหม่ และนำเงินมาออกให้สมาชิกยืมเพือชื้อปัจจัยการผลิต สร้างความมั่นคงในอาชีพของกลุ่ม


ไม่มีความคิดเห็น: