วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมประจำเดือนครั้งที่๓/๒๕๕๗สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุุุุุุุุุุุุุุุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๗ ณห้องประชุมสำนักงานฯ มีวาระตามกลุ่มงานต่างๆ ที่เด่นๆมีดังนี้
  • ช่วงแรกการประชุมมีการนำเสนอภาพกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 
  • ช่วงกลางๆมีการเล่าเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่พื้นที่อำเภอเทิง และช่วง
  •  ท้ายๆการประชุมมีการนำเสนอฟาร์มเป็ดที่กำลังจะได้มาตรฐานฟาร์มของอำเภอป่าแดด

 ข้าราชการมากันครบทั้ง ๑๘ อำเภอ
 ตอนกลางวัน มีอาหารกลางวัน เลี้ยงขอบคุณจากกลุ่มเทคโนฯที่ได้ร่วมงานกันอย่าดีและเลื่อนปรับชำนาญการพิเศษของคุณปาณิสรา จิตนิยม

ไม่มีความคิดเห็น: