วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมตัดสินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองรอบสุดท้ายตำบลดงมหาวัน

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เป็นตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ที่มีคำสั่งจังหวัดให้ร่วมคณะทำงานประกวดไก่งานของดีอำเภอเวียงชัย) เป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านดงมหาวัน  มีการนำเสนอของดีและการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้าน  มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันตัดสิน

ไม่มีความคิดเห็น: