วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมวางแผนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(ศูนย์หลัก)

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงชุมชน (ศนย์หลัก) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่อาคารเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  นายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีจุดประสงค์ในการอบรมให้เกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อปีมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๓๐ คน จะอบรมในวันที่๒๙-๓๐มกราคม๒๕๕๘นี้
 มีคณะทำงานหลายฝ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
 เสนอแนวทางแผนการอบรม สาธิต  

 มีตัวแทนคณะทำมารับข้อปัญหาเพื่อจัดหัวข้อการอบรมตามความต้องการของเกษตรกร
ไม่มีความคิดเห็น: