วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

บรรยายและสาธิตการทำอาหารลดต้นทุนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการอบรมเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพใหญ่ การอบรมดำเนินมาแล้ว ๓ วัน วันนี้เป็นวันสุดท้าย เช้าเป็นการบรรยายและสาธิตการทำอาหารลดต้นทุนของปศุสัตว์ตอนบ่ายจะเป็นการบรรยายสาธิตของกรมพัฒนาที่ดิน และมอบวุฒิบัตรการอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๓๐ ราย

เมื่อฟังบรรยายเรียบร้อย นายสมัย สาวงษา ก็พาไปทำการผสมอาหารลดต้นทุนวันนี้เป็นการใช้หยวกหมักมาผสมในสูตรอาหาร 

 ไม่ลองไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่เริ่มก็ไม่มีวันจะเป็น นั่นเอง 
 ทำเสร็จก็แอ๊คชั่นกันหน่อย แล้วแบ่งอาหารไปใช้ดูว่าสัตวืเลี้ยง เป็กไก่ จะชอบกินหรือไม่


 ก่อนอาหารกลางวัน พอดีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนท่านได้มาเยี่ยมชมการอบรมเนื่องจากนายสมัย เป็นอาสาพัฒนาชุมชนด้วย นางพรทิพย์ เมืองมาน้อย นักวิชาการพัฒนาการชำนาญการ ได้แนะแนวการสร้างกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน มีอำนาจการต่อรองและจัดหางบประมาณในการดำเนินการอาชีพ


ไม่มีความคิดเห็น: