วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ภาระกิจสอนเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน

 เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของการทำงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางสาวรัฐญาพร สุริยเสน ปศุสัตว์ตำบล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านปงเคียน ในเรื่องโรคและการป้องกันโรคสัตว์ปีก นกจากสออนแล้วยังสาธิตให้นักเรียนดู ให้น้องได้ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการฝึกฝนอาชีพนำกลับไปใช้ที่บ้านได้


ไม่มีความคิดเห็น: