วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ร่วมงานรณรงค์บริโภคนมในซุ้มนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมโค เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ อาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ในงานพ่อขุนเม็งรายและกาชาดจังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: