วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล ติดตามติวเข้มทุกช่วงการอบรมและสาธิต
การบรรยายของ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี
การบรรยายของ ผศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่เนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยชุดโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สู่มาตรฐานฟาร์ม และโอกาสทางตลาดอย่างยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การสนับสนุน  เพื่ออบรมเทคนิคการตกแต่งซาก และพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำ ให้นักวิจัยได้เพิ่มความรู้ทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไปนอนาคต


หน้าตาผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแพ็คสวยงาม

ผมแอบมากินแฮมเบอร์เกอร์ อันเบ้อเร่อ

ไม่มีความคิดเห็น: