วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการรณรงค์ทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สำนักงานปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำวัคซีนในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและ สาธิตการผสมน้ำยาการพ่น ที่ถูกต้อง ให้เจ้าของสนามชนไก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ เจ้าของโรงเรือนโค กระบือ เพื่อพ่นเล้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่อไปนอกจากนั้นก็ได้มอบให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านไปดำเนินการพ่นในหมู่บ้านด้วยอีก ๒๗ ราย ในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบลที่รับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น: