วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ร่วมประชุมการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางวิจัย การจัดตั้งสหกรณ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง กับคณะประสานงานโครงการวิจัยโครงการการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อจัดทำแผนการผลิต ตลาด สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย.การกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการในปีที่ 3และการกำหนดมีเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการผลิต การตลาดร่วมกับในรูปแบบสหกรณ์เครือข่าย ได้มาตรฐาน และเป็นระบบการจัดการที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรม และยั่งยืน.ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่.ทั้งนี้ให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับเกษตรกรนำไปทำได้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: