วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

อบรมหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 นางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการอบรมเกตรกรกลุ่มอนุรักษกระบือบ้านโป่ง โครงการ หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หลักสูตร" การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหาร และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ" มีเกษตรกรร่วมอบรม ๑๐ ราย เมือวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง


ไม่มีความคิดเห็น: