วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อบรมเกษตรกรกลุ่มเข้มแข็งหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อบรมเกตรกร ตามแผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมายโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ ที่เครือข่ายแหล่งเรียนรู้สวนของนายชุมพล แก้วสาธร ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่มหาวัน มีเป้าหมายที่กำหนดมา  ราย แต่ปรากฏว่ามีเกษตรกรไก้เคียงที่สนใจมาร่วมรับฟังอีกจำนวนหนึ่ง วางแผนไว้ว่าจะอบรมวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนมาลงตัววันนี้ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เกื่อบสิ้นปีหน่วยเหนือเร่งรัดจัดเพือขับเคลื่อนการใช้งบประมาณให้หมดภายในเดือนธันวาคมทันพอดี


กิจกรรมในสวนของนายชุมพล ที่มีสาธิตให้กลุ่มเกษตรกรที่มาอบรมได้ศึกษาได้แก่ การทำนาปรังแบบปลอดสารเคมี การเลี้ยงวัว เลี้ยงเป็ด ไก่่ ปลา และสุกร ทั้งนี้ในสนมีการปลูกผักสวนครัว ปลูกยางพารา มันสัมปะหลังและสับปะรดด้วย
ทำนาปลอดสารเคมี

ปลูกผักสวนครัว

เลี้ยงเป็ด

เลี้ยงไไก่เอาลูกจากหลายๆแม่มาใส่กรงให้แม่เดียวเลี้ยง

เลี้ยงหมูกึ่งหมูหลุมเพื่อเอาปุ๋ยและลดกลิ่นเหม็น

ยาบยมาให้กำลังใจและช่วยดูแลเตรียมการทำกับข้าว

ไม่มีความคิดเห็น: