วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เสวนากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรอนงค์ พิมคำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์  จัดการอบรมเสวนาผู้นำตัวแทนกลุ่มเลี้ยงกระบือในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ ที่ศูนย์เรียนรู็เศณษฐกิจพอเพียงของนายทวี ดอนแสนเทพ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  มีสมาชิกกลุ่มมาอบรมจำนวน ๑๕ คน  ต่างได้รับรู้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือให้ได้ดียิ่งขึ้น  อำเภอเวียงเชียงรุ้งมีกลุ่มอนุรักษ์กระบือกลุ่มเดียวยกที่มไปกัน ๕ คน มีนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล พาไป

ไม่มีความคิดเห็น: