วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมเยียนอาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย นายสิน สมบัติตรา

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางอรอนงค์ พิมคำไหล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ออกเยี่ยมเก็บข้อมูลประวัติของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นายสิน สมบัติตรา เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอพิจารณาเลือกเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  นายสินได้รับเลือกเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าไปอบรม "พลังปัญญา" และได้ไปดูงานการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อต้นปี มีผลงานด้านปสุสัตว์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะการจัดการด้านอาหารลดต้นทุน ทั้งยังมีจิตใจเป็นสาธารณะช่วยเหลือชุมชนทั้งตำบลเป็นอย่างดี


















ไม่มีความคิดเห็น: