วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อบรมเกษตรกรปราดเปรื่อง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอกล่าวแนะนำความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้นายสมัย สาวงษา มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชชียงรุ้งทั้ง ๓ ตำบลเข้ารับการอบรม ๑๕ ราย ตามเป้าหมายที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้ดำเนินการ พบปัญหาอุปสรรคคือ ระยะนี้ เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวในทุ่งนา ทำให้หาผู้ที่ว่างมาเข้าอบรมได้ยากมาก
ปศุสัตว์อำเภอเล่าสถาณการโรคสัตว์ของจังหวัดและอำเภอ

วิทยากรรับเชิญมาร่วมเสวนาการใช้เทคโนโลยี่กับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเรื่องบ่อก๊าซชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ การหาพลังงานทางเลือกแบบต่างๆในการเกษตร
นายจันทร์ รักลีน แนะนำการจัดการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มเกษตรกร การจัดการคอกและโรงเรือนทีเหมาะสมกับพื้นที่ปลอดภัยต่อโรคระบาด การเปิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรปราดเปรื่องทางโซเชี่ยลมีเดีย(ไลน์) แอบพลิเคชั่นของกรมปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น: