วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มอบยาถ่ายพยาธิให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 เมื่อเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกบริการประชาชน กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ มอบ วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียและวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ และมอบยาถ่ายพยาธิไอเวอร์แมกซ์พลัสที่ได้รับการสนับสนุนฟรีจากบริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด  ให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเป็นตัวแทนกลุ่มนำไปฉีด วัว ควายในกลุ่มต่อไปไม่มีความคิดเห็น: