วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

 สนง.ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๗  มีนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบวัคซีนให้ตัวแทนอาสาปศุสัตว์เพื่อทำการจัดสรรตามจำนวนสุนัข แมว แต่ละหมู่บ้านต่อไป
 อบต.ป่าซาง มีงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ปีนี้ ๓๐,๐๐๐ บาทเพื่อจัดหารวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 นายสมควร นัยติ๊บ กล่าวเปิดการประชุมและ ให้ข้อแนะนำแก่อาสาปศุสัตว์ ตลอดจนแนวนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือเกษตรกร

  
 นายสมควร นัยติ๊บ มอบวัคซีนให้ตัวแทนอาสาปศุสัตว์ พื่อนำไปฉีดให้สุนัข แมว ในหมู่บ้านต่อไป

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของ อบต.ป่าซางชี้แนะการบริหารจัดการการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 การจัดแบ่งวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์
 ภาพที่ระลึกการเข้าร่วมการประชุม ก่อนออกปฏิบัติงานตามหมู่บ้านของใครของมัน


 สองปศุสัตว์ตำบล (Sub-district Livestock Assistant) ช่วยเตรียมอุปกรณ์และลงทะเบียนการประชุม
น.ส.รัฐญาพร สุริยเสน  ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น: