วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะทำงานตามโครงการพัฒนาเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดการประชุม โครงการพัฒนาเกษตรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง( Smart Farmer) โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งการประเมินเกษตรตามโครงการฯ และกำหนดหลักสูตรการอบรมฯ สถานที่ศึกษาดูงาน งบประมาณ การติดตามงาน โดยมีนานวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น: