วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

ประชุมตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตสัตว์

 วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมนำเสนอตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตสัตว์  มีกรรมการจากส่วนการศึกษาพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาประเมิน ๓ ท่านได้แก่คุณอมรรัตน์ วรรณโชติ คุณนิธิต จิตนิยม คุณรังสิมันส์ พุ่มทอง  สำนักงานปสุสัตว์เชียงรายนำเสนอภาพรวมโดยคุณปนิสรา จิตนิยมไม่มีความคิดเห็น: