วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

การซ้อมแผนการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไช้หวัดนก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังและเตือนภัยจากโรคไข้หวัดนก เพื่อรองรับ AEC ๒๐๑๕


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการซ้อมแผนการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไช้หวัดนก ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเฝ้าระวังและเตือนภัยจากโรคไข้หวัดนก เพื่อรองรับ AEC ๒๐๑๕  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอกว่า ๕๐ ชีวิต มาร่วมกันระดมสมองซ้อมแผนบนโต๊ะตามเหตุการณ์สมมุติ ๔ เหตุการณ์ แบ่งตามโซน ๔ โซน เสร็จแล้วนำเสนอ  การซ้อมแผนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี จึงมีการมอบรางวัลของขวัญกำลังใจด้วยอาหารโต๊ะจีนมื้อกลางวันอย่างอิ่มอร่อย


ไม่มีความคิดเห็น: