วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรราย่อยและนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่แม่โจ้

 
เมือวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในเกษตรกรราย่อย และนำเกษตรกรอบรมการทำอาหารไก่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่มารับฟังการรายงานและให้คำแนะนำ

อ.ศิริพร กีรติการกุล ผู้ประสานโครงการ

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เกษตรกร
อ.นวลจันทร์ บรรยาย การผสมอาหารไก่พื้นเมืองและสมุนไพรสำหรับไก่พื้นเมือง


ไม่มีความคิดเห็น: