วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ไปประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงานไปร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่วันนี้(๑๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘)เป็นการประชุมประจำปีเพื่อระดมหุ้นและทำทะเบียนการเกิดลูกของควายธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นปัจจุบัน บริการตรวจท้องให้แม่ควายที่มีปัญหาผสมไม่ติด ได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่ม นายอัคคพล วันดี และสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดีและทำอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองให้รัปประทานอิ่มอร่อย ขอขอบคุณมาก
สมาชิกมากันครบ

ควายที่เลี้ยงไว้ไกล้ที่ทำการกลุ่ม

มีลวดไฟฟ้าล้อมไว้เป็นเจ้าๆ

ถ้าน้ำดีทำนาปรังควายคงไม่ได้มายืนโชว์


บ่อปลักควายมีเป็ดไข่มาเลี้ยงด้วย

 
ควายเผือกตัวใหม่ที่ประธานกลุ่มยอมขายเจ้าแสนรู้แลกกันเพราะปัญหาหมาญี่ปุ่น


เตรียมไปตรวจท้องควายที่ผสมไม่ติดยังไม่มีลูกสักที

ควายของสมาชิกกลุ่ม

ควายของประธานกลุ่มที่กำลังฝึกใหม่แทนเจ้าแสนรู้

ยังตื่นกลัวสู้เจ้าแสนรู้ยังไม่ได้

พอพาแม่นำมาลูกควายก้เดินตาม

ลุงถา สาธิตฝึกให้ควายย่อคุกเข่าทำได้ทั้งสามตัว

ให้รางวัลด้วยการให้แช่น้ำ
ประชุมกลุ่มสอบถามข้อมูลการเลี้ยงการเกิดลูกและตอบปัญหาต่างๆ

ตรวจระบบสืบพันธุ์โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล

ไม่มีความคิดเห็น: