วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๘พรรษา

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานงานจากนายกเทศมนตรีนายทองคำ ยาปโลหิต นายกของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าให้จัดหารายชื่อเกษตรกรเพื่อขอเชิญให้เข้าร่วมรับฟังโครงการฯและสมัครเข้าร่วมถ้าหากมีพร้อมตามเงือนไขความประสงต์จะรับบริการ ในวันที่๒๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มี ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุ่นรัมย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี นำโครงการฯจากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน มาเล่าขยายผลที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง วุตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนจากของเสียในภาคเกษตรกรรมและชุมชนทดแทนการใช้แก๊สแอลพีจีในครัวเรือนให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมไม่มีความคิดเห็น: