วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ร่วมบูรณาการอบรมเกษตรกรพื้นที่มีศักยภาพบ้านดงชัย

บรรยายการดูแลศัตรูข้าวแบบต่างๆโดนนางนงคราญ สองเมืองแก่น นักวิขาการชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ทีมงานนักวิชาการจากจังหวัด นางนงคราญ สองเมืองแก่น นางแก้วภา คุ้มกล่ำ และจากอำเภอนายสมบัติ สุรัตน์ นายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่ออบรมเกษตรกรบ้านดงชัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรพื้นที่มีศักยภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงชัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในตอนเช้าอบรมเกี่ยวกับศัตรูข้าวการจัดการ และในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการทำอาหารสัตว์แบบลดต้นทุนที่บ้านนายจันทร์แก้ว มณีจันทร์สุข แหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เป็นเจ้าภาพในด้านงบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์
 บรรยากาศระหว่างการอบรม

ช่วงบ่ายที่บ้านลุงขาว นายจันทร์แก้ว มณีจันทร์สุข
  มีไก่ประดู่หางดำอยู่หลังบ้าน
 
 มีผักลอยฟ้า

 มีแปลงสมุนไพรตะใคร้มากมายรอบบ่อปลา

 เตรียมหั่นหยวกทำหยวกหมักสูตร๑๐๐-๔-๑
  หยวกกล้วยสับ๑๐๐ส่วน  น้ำตาลทรายแดง ๔ ส่วน และเกลือ ๑ ส่วน
 
 รองนายก อบต.ทุ่งก่อ เปิดการอบรมแบบเรียบง่าย
 แต่ละหน่วยงานช่วยกันบรรยายและตอบปัญหา 
 แน่นอนปศุสัตว์เล่าเรืองไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่กรมปศุสัตว์แนะนำส่งเสริม


 สาธิตทำอาหารหมักหยวกกล้วย ๒๐๐ กก.

 
 ผสมเสร็จเก็บภาพที่ระลึกแล้วแบ่งอาหารไปทดลองใช้ไม่มีความคิดเห็น: