วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำวาระการประชุมเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ชี้แจงในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มี ๓ เรื่องที่สำคัญได้แก่

  1. การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและสถาณการณ์ในห้วงเดือนที่ผ่านมา
  2. ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคพีอาร์อาร์เอส ในสุกรพร้อมแจกเอกสารการป้องกันควบคุมดูแลโรคดังกล่าว
  3. การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ


ไม่มีความคิดเห็น: