วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัด

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล มีเรื่องเพื่อทราบที่สำคัญได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสินเชื่อโครงการฯ การจัดหาแม่กระบือและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระบือเพศผู้เพศเมีย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำระบบน้ำขนาดเล้กสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์ การดูแลพ่อพ้นธุ์ การให้บริการผสมเทียม การเตรียมความพร้อมการฝังไมโครชิพ ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมี ๔ กลุ่ม ๕๑ ราย (อำเภอเมือง ๓ กลุ่ม ๔๑ ราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย)

ลงทะเบียนมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานมาช่วย

การชี้แจงของกรรมการแต่ละส่วน

บรรยากาศการประชุมผอ.ผสมเทียมและหน.กลุ่มสุขภาพสัตว์

ตัวแทนจากสถานีพืชอาหารสัตว์จังหวัดแพร่


เจ้าหน้าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาชี้แจงการดำเนินการส่วนสินเชื่อ

บรรยากาศการประชุมอีกมุมหนึ่ง


หน.ด่านกักสัตว์จังหวัดเชียงรายพร้อมฝังไมโครชิพ

นางอรอนงค์ พิมคำไหล  นักวอชาการชำนาญการพิเศษ เรขานุการโครงการ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง  นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงสัตว์บ้านโป่งเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย ๔ คนนำโดยประธนากลุ่มนายเฉลิม สุขเกษม

ไม่มีความคิดเห็น: