วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ

นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.ทุ่งก่อ มอบวัคซีนให้นายเฉลิม สุขเกษม ตัวแทนอาสาปศุสัตว์หมู่บ้านในพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน


จากการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้บันทึกความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ จึงได้มีการประชุมอาสาปศุสัตว์เพื่อชี้แจงโครงการ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อ มอบวัคซีนให้อาสาแต่ละหมู่บ้านให้ดำเนินการตามแผนให้เสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  นายอำพล นันทชัย รองปลัด อบต.ทุ่งก่อ ให้คำแนะนำการดำเนินการ การเก็บข้อมูล
 การลงทะเบียนและการสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
ไม่มีความคิดเห็น: