วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ดำเนินการกองทุนยาและวัคซีนให้เป็นรูปธรรมที่กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ดำเนินการพบกรรมการกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ที่มีนายหมั้น ถาคำ เป็นประธานกลุ่มและได้มอบเวชภัณฑ์ให้กลุ่มเพื่อดำเนินการกองทุนยาและวัคซีนให้เป็นรูปธรรม  แนะนำการจัดทำบัญชีรับจ่ายต่างๆในการดำเนินการ ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาสอบถามปัญหาความต้องการเมือเดือนมกราคม ๒๕๕๖ กลุ่มมีมติให้มีกองทุนยา วัคซีนสำหรับไก่  นอกจากนี้แกนนำของกลุ่มได้ปรึกษาในการที่จะส่งโครงการต่อยอดขยายเครือข่ายเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นอีกโดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย คาดว่าจะมีการประชุมใหญ่สมาชิกอีกครั้งในไม่ช้านี้ ดีใจที่กลุ่มเริ่มคิดเองทำเองมีเราแค่ให้คำปรึกษาครับ น่าจะเดินมาถูกทางครับ
    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเข้มแข็ง โครงการสร้างและพํฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี๒๕๕๖
เดิมเป็น "หนึ่ง อำเภอ หนึ่ง กลุ่มเกษตรกร และ หนึ่งชนิดสัตว์ "นั่นเองตอนนี้เปลี่ยนชื่อตามยุคตามแนวคิดของหน่วยเหนือด้วยเงื่อนไขทางงบประมาณนั่นเอง  เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสู่การแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของตนเองด้วยตนเอง จึงปรับเปลี่ยนความคิดของกลุ่มเกษตรกร เข้าลักษณะ "คนทำได้คิด คนคิดได้ทำ" (ฉลาดวางแผนของ ดร ประทีปวีระพัฒนิรันดร์)เป็นการเสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นปัญหา จัดทำแผน ลงมือปฎิบัติ เพื่อพัฒนากลุ่ม/แหล่งเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ การถ่ายทอดให้เกษตรกรโดยรอบ 
    อำเภอเวียงเชียงรุ้งเลือกกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สามารถจัดตั้งกลุ่มปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่
  1. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง
  2. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ
  3. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซาง
  4. กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

ไม่มีความคิดเห็น: