วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้านปศุสัตว์

ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรด้านปศุสัตว์ ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มีปศุุสัตว์อำเภอทั้งหมดและผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสัตว์แต่ละชนิดเข้าร่วมประชุม
บรรยากาศการประชุมสบายๆ ช่วงแรกมีหมอพืชผล น้อยนาฝาย เป็นประะานดำเนินการประชุม เนื่องจากหัวหน้าติดราชการเร่งด่วนใครเป็นใครในห้องประชุมครับ
ไม่มีความคิดเห็น: