วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาด(เขียงสะอาด)ในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในวาระก่อนการประชุมมีการมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสะอาด(เขียงสะอาด)ให้ร้านเกษมรุ่ง เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำหน่ายเนื้อสุกร ของเฉลิม สุขเกษม และในวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาของสำนักงานปศุสัตว์ได้มีการชี้แจงรายละเอียดการขอรับใบรับรองเขียงสะอาด เพิ่มเติมด้วย 
  กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าซาง
 กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งก่อ
 บางส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดงมหาวัน
นายสุพล ปานพาน ชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมฯตามวาระพอสรุปได้แก่ การรณงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์อื่นๆ,การจัดตั้งฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ,การพ่นทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง,และการดำเนินการเขียงสะอาด


ไม่มีความคิดเห็น: