วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันหยุด..แต่..เราไม่หยุด..ไปอบรมไบโอแก๊สที่บ้านทุ่งก่อ

บ่ายวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาอบรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งก่อ ในเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อยและสาธิตการทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ตามโครงการต่อเนื่องเพิ่มตัวคูณให้มีการใช้ไบโอแก๊สให้ถึงล้านครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ลดโลกร้อน กำจัดมลพิษ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่มีความคิดเห็น: