วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ตลอดจนข่าวสารจากกรมปศุสัตว์  ในการนี้แนะนำให้กลุ่มมีการระดมหุ้นเพื่อนำมาสร้างกิจกรรมของกลุ่ม  มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายดวงติ๊บ วันดี  จากการประชุมทราบข้อมูลว่า ควายที่ได้รับจาก ธกค.ทั้ง ๑๔ ตัว ให้ลูก ๑ ตัว แท้งลูก ๑ ตัว  ผสมแล้ว ๑๑ ตัว อีก ๓ ตัวยังไม่ได้ผสม ให้น้องๆปสุสัตว์ตำบลลองเดิมตามเจ้าของไปบันทึกภาพควายของแต่ละคนด้วย
 มอบหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 มอบยาถ่ายพยาธิภายใน

ไม่มีความคิดเห็น: