วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมสัมนาโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข


 นายสุพล ปานพาน ร่วมประชุมสัมมนาโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชี้แจงการออกเยี่ยมร้านค้า ทำกิจกรรมปรับปรุงพํฒนาการจัดการของร้านให้สะอาดปลอดภัย ปราศจากโรคติดร้ายแรง


ไม่มีความคิดเห็น: