วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์คำบลลงบันทึกข้อมูลการเลี้ยงสัตว์

 นางสาวรัฐญาพร สุริยเสน และนางจันทนา สุขเกษม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบล ปฏิบัติงานลงบันทึกข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยประสานข้อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ทของศูนย์เรียนรู้ เล่น โดย กสทช. ที่สำนักงานเทศบาลบ้านเหล่า เมือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น: