วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวเปิดการประชุม
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และปศุสัตว์ทุกๆอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับและให้โอวาท น.สพ.พืชผล น้อยนาฝายและนางเสาวณีย เปลี่ยนพานิช รายงานความก้าวหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ทีมงานอำเภอเวียงแก่นโดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอ นายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์อำเภอ  นายณรงค์ ลอชา สาธารณสุขอำเภอนำเสนอการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดระบาดของอำเภอเวียงแก่นเมื่อตุลาคม๒๕๕๖ น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน ดำเนินการอภิปราย

แต่ทีมงานปศุสัตว์อำเภอยังอยู่เหนียวแน่นไม่ไปไหน


ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง การประกาศพื้นที่โรคพิษสุนัขบ้าเชียงราย

ฟังการนำเสนอขแงแต่ละกลุ่ม

บรรยากาศการนำเสนอภาคบ่านที่ผู้เข้าประชุมบางตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดภาระกิจจำเป็นกันหลายท่าน

ทีมงานจากอำเภอพานเล่า "ความสำเร็จการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการ กรณีศึกษา อบต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศปี 2555"

ไม่มีความคิดเห็น: