วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 นางแสงจันทร์ พินิจ พนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมบูรณาการประชาคมกลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๓ กกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เสวนากับเกษตรกร ค้นหาข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการเษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปวิเคราะห์สำหรับทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน
  


ไม่มีความคิดเห็น: