วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พบผู้ทรงคุณวุฒิ สกว.ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และไปรับไก่พ่อพันธุ์ประดูหางดำที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งและนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แนะการเขียนโครงการวิจัยการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนในเกษตรกรรายย่อย ที่ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมๆกับนักวิจัยอีกหลายๆท่านที่เข้าร่วมชุดโครงการดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาให้ข้อแนะนำได้แก่ รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ,รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล
 และเมื่อเสร็จจากการประชุมช่วงบ่ายได้เดินทางไปรับไก่พ่อพันธุ์ประดูหางดำที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณอำนวย เลี้ยวธารากุล จัดเตรียมให้ และคุณหมอสุทิน มูลทรัพย์ กรุณาออกใบเคลื่อนย้าย คุณหมออุดม สาคำ มีนำใจช่วยจับไก่ให้ด้วย ขอบพระคุณทุกๆท่านที่กล่าวนามไม่มีความคิดเห็น: