วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เป็นการประชุมเพื่อประสาน เร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินการของโครงการฯ จังหวัดเชียงรายมี ๒ อำเภอที่เกี่ยวข้อง คืออำเภอเมือง ๓ กลุ่ม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๑ กลุ่ม 


นอกจากนี้ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ได้ส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งสาธิตการปลูกหญ้าดังกล่าวด้วย
นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือระดับจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 11. กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สนง.ปศจ.เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการใน อ.เวียงเชียงรุ้ง และอ.เมือง รวมทั้งสิ้น 4 กลุ่มโดยติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยกลุ่มเกษตรกร อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้รับเงินกู้จาก ธ.ก.ส.เพื่อจัดซื้อแม่กระบือเข้าร่วมโครงการแล้ว นอกจากนี้ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ได้ส่งมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าแพงโกล่า ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งสาธิตการปลูกหญ้าดังกล่าวด้วยไม่มีความคิดเห็น: