วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ"การยกระดับราชการไทย..เตรียมพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน"และรับรางวัล"ความเป็นเลิศในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี ๒๕๕๘

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เรขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนาและพิธีมอบรางวัล
กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญา ๓ มีคือ" มีความต้องการร่วม มีความสนใจร่วม และมีผลประโยชน์ร่วม" โดยอาศัยกระบวนการการ ๕ ช ซึ่งประกอบด้วย ชี้ ชวน เชิญ ช่วย เชิดชู และกำหนดการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ๕ ระดับ ร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ รับทำแทน 
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ต่างๆ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ให้กับสำนัก กอง เพื่อใช้ในการตามแผนงานโคงการต่างๆรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของสำนัก/กองที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามีสวนร่วมในการดำเนินการตามแผนงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายมีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานSmart Farmer และSmart Officerเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
กรมปศุสัตว์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล"วามเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยนำเสนอตัวอย่างคือ"โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์" ซึ่งโครงการได้ดำเนินการใน ๓ พื้นที่ได้แก่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดกาฬสินธุ์(คัดมาจากบางตอนในหนังสือสรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปี๒๕๕๘ สำนักงาน ก.พ.ร.

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัล

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำอาสาปศุสัตว์เข้าอบรมและรับรางวัล"ความเป็นเลิศในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม"ประจำปี ๒๕๕๘ ในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ  ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนระบบราชการไทยเกิดการพัฒนาสร้างประโยชน์สุขกับประชาชน


 ภาพเก็บตกก่อนที่งานประชุมสัมมนาจะเริ่ม เก็บมุมดีๆสวยๆก่อนที่คนจะมาเต็มงานเพราะข่าวว่ามีมาร่วมงานเยอะมากครับ

เดินทางไปถึงแต่เช้าเลยพาอาสาปศุสัตว์ตระเวณเที่ยวชมวัดอรุณและวัดพระแก้วก่อน
ไม่มีความคิดเห็น: