วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

อบรมดูงานรูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมและการเลี้ยงไก่ หมูแบบธรรมชาติที่แม่โจ้

 เมื่อวันที่ ๑๖ กันยาน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง นำเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ บ้านห้วยห้างไปเรียนรู้ดูงานการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์การเก็บเมล็ดพันธุ์ การสร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีล้านนาด้วยภูมิปัญญาชุมชน ระบบการสร้างอาชีพเกษตรผสมผสานด้วยความคิดสร้างสรรค์จากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่  ดูงานวิถึชีวิตชุมชนแพะป่าห้า รางวัลลูกโลกสีเขียว และการจักการธัรกิจของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเลี้ยไก่หลุ่มเน้นได้ปุ๋ยการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อสร้างปุ๋ยอินทรีย์ใส่พืชผักในฟาร์มลดค่าใช้จ่าย

การเสวนากลุ่มนักวิจัย และด้านหลังเป็นนิทรรศการธุรกิจชุมชน

เดินชมชุปเปอร์มาเก็ตข้างบ้านของชุมชนแพะป่าห้า
สร้างปุ๋ยจากใบไม้แห้ง

บรรยายการสร้างชุมชนสีเขียว

ไม่มีความคิดเห็น: