วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจง ๒ โครงการเพื่อการช่วยเหลือประชาชน

 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภทพันธ์ ๒๕๕๙ ในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๕ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีีีีียงรุ้ง เข้าประชุมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายดำเนินการวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบธรรมชาติและแบบอินทรีย์ เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการให้ไปในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายได้คัดเลือกเกษตรกรแกนนำไปดูงาน "คนไทยหัวใจเกษตร"ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๓ คน


และในช่วงสาย เวลา ๑๐.๑๕ น. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารโครงการอบรมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานการประชุม  ได้ข้อสรุปว่าจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม นี้ ในส่วนของปศุสัตว์ได้รับมอบหมายให้อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการผลิตพืชอาหารสัตว์
ไม่มีความคิดเห็น: