วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ที่บ้านโป่ง ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายหรัญพัฒน์  มณีจันทร์สุข ออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ ที่บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ มีทั้งควาย สุนัข และโค


ไม่มีความคิดเห็น: