วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร กลุ่มที่ ๓

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับวิทยากรเกษตรกรนายติ๊บ บั้งเงิน และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำดำเนินการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตร ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยห้าง ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  นอกจากการอบรม แล้วมีการเดินดูการเลี้ยงของสมาชิกที่เลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จในระแวกไกล้ที่อบรมด้วยด้วย
นายสุพล ปานพาน ดำเนินการอบรม

นายติ๊บ บั้งเงิน บรรยาย


เรียนรู้ดูงานการเลี้ยงไก่

ไม่มีความคิดเห็น: