วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา ธกค.และเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิด
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมปศุสัตว์ มีการประชุมสัมมนาและอบรม ๒ โครงการในวันเดียวกันที่จังหวัดเชียงราย เช้าเวลา ๐๙.๐๐น.เป็นการสัมมนาเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค กระบือตามแนวพระราชดำริ ที่โรงแรมทีคการ์เด้นท์ เป้าหมายเจ้าหน้าที่ ธกค.จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโดยกองงานพระราชดำริฯ และสายเวลา ๑๐.๓๐ น.การประชุมอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ ที่โรงแรมลักษวรรณ เป้าหมายปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๗ จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ จัดดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ ๕
ร่วมงานพิธีเปิด และฟังบรรยายแนวนโยบายการจัดการ ธกค.


 ผอ.กองงานพระราชดำริกรมปศุสัตว์มอบของที่ระลึกให้ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เมื่อเช้าวันที่๔กพ.๕๙โรงแรมทรีกกาเดนท์ จ.เชียงราย มีเจ้าหน้า ธกค.จากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา

รองอธิบดีชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 มีน.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเปิดและบรรยายนโยบายที่เกี่ยวข้อง นายจรัญ ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่5 รายงานความเป็นมาของการอบรม
กล่าวรายงานโดย ผอ.จรัญ ใจลังกา

บรรยากาศการอบรม


ไม่มีความคิดเห็น: