วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ที่บ้านดงชัย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัยในโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่มีศักยภาพแบบบูรณาการครบวงจรเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งก่อ  เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงปศุสัตว์ ตามที่ได้จากการประชาคมวิเคราะห์ปัญหาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรเมื่อการประชุมครั้งก่อน  ทั้งนี้ได้แนะนำการจัดการ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องมีขนอ่อนเยอะควรเลี้ยงนานขึ้นให้ได้น้ำหนักขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ ๑.๕ ก.ก.จึงจะลดปัญหาขนอ่อนได้ ได้เนื้อเยอะและยังคงอร่อยเหมือนเดิม   การใช้พ่อไก่ประดู่หางดำมาผสมสร้างลูกไก่ขุนขายในชุมชน  การทำวัคซีนป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอใช้ที่ทำการกำนันเป็นแหล่งกระจายวัคซีน  การขอความช่วยเหลือพ่อแม่พันธุ์สัตว์  ชี้แจงระเบียบการขอรับบริการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  ตอบปัญหาต่างๆของเกษตรกรจนเป็นที่พอใจ เสร็จจากการชี้แจงได้มอบเวชภัณฑ์ วัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เกษตรกรไม่มีความคิดเห็น: