วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปศุสัตว์ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๕๙ ณ แปลงเรียนรู้การปลูกข้าวศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ แปลงสาธิตนาข้าว หมู่ที่ ๒ บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดงาน และมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓๐๐ คน เสร็จจากพิธีเปิดได้พบปะเสวนากับเกษตรกรรับทราบปัญหาต่างๆด้านปศุสัตว์ ตลอดจนชี้แนะแนวทางการแก้ไขด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: