วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสันไทรงาม

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมพบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านสันไทรงาม เพื่อติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรค การเลี้ยงไก่ การปรับปรุงเล้าโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน การจัดการอาหารอินทรีย์อาหารหมัก การปลูกหญ้าอาหารสัตว์ การตรวประเมินแบบมีส่วนร่วม การวางแผนอบรมการทำอาหารทบทวนและการแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งรับฟังปัญหาอุปสรรคจากเกษตรกร

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นางสาวยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยนักวิจัย รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงฟาร์มของแต่ละราย

ไม่มีความคิดเห็น: